Bij ons kantoor wordt u bijgestaan door ervaren advocaten met jarenlange ervaring op specifieke rechtsterreinen. Als specialisten werken wij samen, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen bijstaan. Juridische vragen beperken zich vaak niet tot een rechtsgebied. Zo hebben conflicten op de werkvloer vaak ook een socialezekerheidsrechtelijke kant en valt een schuldenproblematiek vaak samen met huurvraagstukken of vragen in de familierechtelijke sfeer. Op al deze gebieden kunt u bij ons terecht.  

ONZE RECHTSGEBIEDEN
ARBEIDSRECHT

Iedere werkgever en werknemer heeft te maken met het arbeidsrecht.

 

Vragen over ontslag, het re-integratietraject bij ziekte, een concurrentiebeding of betaling van loon zijn vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Het arbeidsrecht is dynamisch, en iedere situatie is uniek.

 

Conflicten op de werkvloer leiden al snel tot de nodige financiële en emotionele gevolgen van dien. Hoe eerder wij u kunnen begeleiden, des te kleiner is de kans op een escalatie. Het is belangrijk een oplossing te vinden op maat, die bij de situatie past.

 

Met onze gespecialiseerde kennis van en ervaring op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht adviseren wij zowel werkgevers als werknemers deskundig en snel. Mocht een procedure onvermijdelijk zijn, dan zullen wij uiteraard alle nodige juridische middelen voor u inzetten.

 

Daarnaast zijn twee van onze advocaten ook arbeidsmediator. Mediation wordt vaak ingezet bij conflicten op de werkvloer in combinatie met zieke werknemers. Maar ook conflicten binnen teams of op management-niveau lenen zich goed voor mediation. Heeft u daarover vragen, neem dan contact met ons op.

FAMILIERECHT

Bij een echtscheiding kunnen de emoties hoog oplopen. Als de liefde heeft plaatsgemaakt voor ruzie of afkeer, blijken de loopgraven diep, met soms eindeloze juridische procedures tot gevolg.

 

Bij Zumpolle Advocaten werken we bij voorkeur aan een situatie die voor beide partijen bevredigend is en waarbij een redelijke communicatie mogelijk blijft, ondanks de scheiding.

 

Kiest u voor mediation, dan bepaalt u zelf wat er gaat gebeuren in de toekomst. De mediator let op de zakelijke aspecten van de scheiding, maar bevordert ook de emotionele verwerking ervan.

 

Wij ondersteunen u bij de boedelscheiding, het verrekenen van de huwelijkse voorwaarden, het vaststellen van de kinder- en partneralimentatie en bij het opstellen van een ouderschapsplan. Zo nodig zal aandacht worden besteed aan de internationale aspecten van de echtscheiding. Wij helpen u ook bij adoptie, erkenning, voornaamswijziging en wijziging van aktes bij de Burgerlijke Stand.

SOCIALE ZEKERHEID

 

Ons publieke stelsel van sociale zekerheid en voorzieningen zorgt ervoor dat er bij werkloosheid, ziekte, zorgbehoefte en pensioen vangnetten zijn om de financiële pijn op te vangen. 

 

De regelgeving is complex en de overheid treedt streng op, met alle financiële en emotionele gevolgen van dien. Zo kan het zijn dat de gemeente of het UWV een uitkeringsaanvraag afwijst, omdat u niet aan de voorwaarden zou voldoen of dat de instantie vindt dat u de uitkering terug moet betalen en een maatregel of boete oplegt.

 

Van de ondernemer wordt verwacht dat hij op de hoogte blijft van alle aspecten van dit complexe rechtsgebied. Dat is geen gemakkelijk opgave.

Daarnaast geldt dat de verantwoordelijkheid, bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en re-integratie van zijn werknemer, steeds groter wordt. Een onderneming kan loonsanctie opgelegd krijgen, omdat er sprake zou zijn van onvoldoende re-integratie-inspanningen. 

 

Zumpolle Advocaten heeft vier specialisten die u kunnen adviseren en een oplossing zoeken bij problemen in de sociale zekerheid. Zij staan particulieren en ondernemers bij.

 

Zij gaan zo nodig voor u in bezwaar en beroep, maar proberen waar mogelijk en gewenst met de betreffende instantie in gesprek te gaan om tot een maatwerkoplossing te komen. De lijntjes met de instanties zijn kort. Dat helpt.

 

De jarenlange ervaring en expertise zorgt ervoor dat we een goede inschatting kunnen maken van uw kansen en aan de hand daarvan samen met u een strategie kunnen bepalen.

AOV

Heeft u problemen met de verzekeraar of wordt uw arbeidsongeschiktheids-uitkering stopgezet? Wij kunnen u adviseren en staan verzekeringnemers door heel het land bij.

 

De meeste zelfstandig ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) afgesloten. Als huiseigenaar kunt u een AOV afsluiten voor de hypotheeklasten ('hypotheeklastenbeschermer') en als werknemer kunt u een voorziening (laten) treffen voor het dichten van het ‘WIA‑gat’.

 

Heeft u problemen met de verzekeraar of wordt uw AOV-uitkering stopgezet? Wij kunnen u adviseren en juridisch bijstaan.

 

Regelmatig constateren wij dat een verzekeraar een keuring regelt bij een ‘beruchte’ arts of probeert de uitkomst van een onderzoek te beïnvloeden. Een eenmaal verschenen rapport is lastig van tafel te krijgen. Het is dan ook raadzaam dat u ons tijdig inschakelt.


Bent u het niet eens met een vastgesteld arbeidsongeschiktheidspercentage? U heeft recht op een herbeoordeling, waarbij u kunt meebepalen welke deskundigen worden ingeschakeld en welke onderzoeksvragen aan hen worden voorgelegd. De uitkomst van dat traject is echter wel bindend, zodat het noodzakelijk is dat u zich door een specialist laat bijstaan. 


Daarnaast worden wij veel geraadpleegd bij 'verzwijgingskwesties'; de verzekeraar meent dat u niet volledig bent geweest met het verstrekken van informatie bij de totstandkoming van de verzekering, en wenst nu met terugwerkende kracht de claim af te wijzen of zelfs de polis te beëindigen. Wij hebben al vele verzekeringnemers (soms blijvend arbeidsongeschikt) bijgestaan waarna is gebleken dat de verzekeraar hen ten onrechte dit verwijt heeft gemaakt. 

Wij bewaken voor u het proces en zorgen ervoor dat de verzekeraar uw claim op een behoorlijke wijze afwikkelt, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

 

Voor meer informatie ga naar onze AOV site. 

STRAFRECHT

Iedereen kan te maken krijgen met het strafrecht, als verdachte, maar ook als slachtoffer.

 

U raakt bijvoorbeeld verwikkeld in een conflict, dat uit de hand loopt en u wordt verdacht van openlijk geweld. U bent met een borrel teveel op in uw auto gestapt en wordt staande gehouden door de politie. Als ondernemer wordt u verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte of fraude.

 

Komt u in aanraking met politie of justitie, dan is het belangrijk uw juridische positie te kennen.

 

Wat zijn uw rechten? Mag u worden aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen worden? Wat kunt u doen als u door de politie wordt ontboden om als verdachte te worden gehoord? Wat kunt u zeggen en wat beter niet?  Is het verstandig om verzet in te stellen tegen een strafbeschikking van de Officier van Justitie? Wanneer krijg ik een strafblad? Wat gebeurt er als ik aangifte doe van een strafbaar feit?

 

Het strafrecht kan zeer ingrijpende gevolgen voor u hebben en daarom is het van belang om in een vroeg stadium advies en bijstand te kunnen krijgen van een deskundige.

 

De specialist van Zumpolle Advocaten kan u adviseren en u zo nodig bijstaan in een strafrechtelijke procedure.

MIGRATIERECHT

Het migratierecht heeft betrekking op toegang, het verblijf, inburgering en uitzetting. Niet alleen vreemdelingen, maar ook Nederlanders kunnen te maken krijgen met het vreemdelingenrecht.

Mensen uit een ander land kunnen om verschillende redenen een verblijfsvergunning of visum in Nederland aanvragen. Wie in eigen land niet veilig is kan asiel aanvragen.

De specialist van Zumpolle Advocaten kan u helpen met onder andere de volgende vragen.

 • Welke drempels zijn er voor verblijf in Nederland van uw buitenlandse partner?
 • Wat kunt u doen als familie en vrienden niet op bezoek mogen komen in Nederland?
 • Bent u langer in Nederland en wordt u de Nederlandse nationaliteit geweigerd (naturalisatie)?
 • Wat te doen als uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken en u dreigt te worden uitgezet?
 • Welke stappen kunt u ondernemen als tegen u een inreisverbod wordt uitgevaardigd?   

Het migratierecht is zeer complex, verandert veelvuldig en er zijn vaak grote belangen in het geding. Daarom kan de hulp van een advocaat noodzakelijk zijn als u een probleem heeft op het gebied van het migratierecht (behalve asiel). U kunt een beroep doen op de gespecialiseerde advocaat van Zumpolle Advocaten.

 

Meer informatie over visa en gezinshereniging vindt u op onze website visumgeweigerd.nl.

SCHULDENPROBLEMATIEK

Schulden, beslaglegging, beschermingsbewindvoering en WSNP zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Schulden zijn vaak het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Als u schulden heeft, dan kan dat op zijn beurt weer allerlei problemen met zich meebrengen.

 

Dat zijn vaak complexe problemen die raken aan het inkomen en die grote gevolgen kunnen hebben. Het is belangrijk dat dan snel gehandeld wordt. 

 

Denk aan beslaglegging op je inkomen of je bankrekening, een WSNP-regeling die tussentijds beëindigd wordt of aan fouten die worden gemaakt door beschermingsbewindvoerders.

 

Ook als u het niet eens bent met een geldvordering of u wordt geconfronteerd met een agressieve schuldeiser die hoge incassokosten rekent en beslag legt kunnen wij u bijstaan. 


Zumpolle Advocaten heeft twee gespecialiseerde advocaten die u kunnen helpen. Met oog voor de zaak, maar ook met oog voor de cliënt. Wij beschikken over een netwerk van grote en kleine betrokken bewindvoerderskantoren en staan zowel de bewindvoerders als hun cliënten bij.

CONTRACTENRECHT

Het contractenrecht regelt onder meer waaraan de schriftelijke afspraken moeten voldoen en wat er gebeurt als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd.

 

Ondernemingen en particulieren sluiten regelmatig overeenkomsten. Het is verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen in een goed contract om later discussie daarover te voorkomen.

 

Onze contractenrecht experts hebben als advocaat jarenlange ervaring op dit gebied. Wij zorgen ervoor dat uw contracten of algemene voorwaarden aansluiten op uw specifieke situatie.

 

Wij hebben proceservaring en weten welke onderdelen van een contract of algemene voorwaarden tot discussies kunnen leiden. Als uw huidige contract tot problemen leidt, bijvoorbeeld omdat de andere partij haar afspraken niet nakomt, dan kunnen wij u ook bijstaan. 


Wij adviseren en begeleiden u onder meer op de volgende gebieden:

 • onderhandelen over contracten
 • opstellen en checken van contracten
 • algemene voorwaarden
 • aanneming van werk
 • overeenkomst van opdracht
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • mediation over aangaan en uitvoering van contacten
 • incasso van geldvorderingen
MEDIATION

Als mediator helpen wij partijen weer naar elkaar te luisteren. Als dat gebeurt biedt dat ruimte om tot oplossingen te komen. Daarbij zetten wij onze kennis als advocaat in om de kaders te schetsen.

 

Lukt het niet meer het gesprek aan te gaan met een zieke werknemer? Zijn de conflicten met een medewerker hoog opgelopen? Loopt de samenwerking binnen een team niet goed en gaat dit ten koste van de productiviteit? Wilt u de scheiding liever in onderling overleg regelen, maar weet u niet waar te beginnen? Wilt u geen escalatie in het belang van de kinderen?

 

Mediation is de weg om snel tot een gezamenlijke oplossing te komen. U staat niet tegenover elkaar, zoals in een procedure bij de rechter. U gaat samen op zoek naar een oplossing waar u beiden achter kunt staan. Dit maakt dat de uitkomst door beide partijen wordt gedragen en duurzaam is. Er zullen geen verliezers zijn.

 

Daarbij is mediation kostenbesparend. In vergelijking met een gerechtelijke procedure blijven de kosten in een mediationtraject beperkt. Er kunnen prijsafspraken gemaakt worden. Geen onverwachte kosten voor u.

 

Ook bespaart mediation tijd. Een procedure bij de rechtbank kost al snel meerdere maanden tot jaren. Gemiddeld komen partijen in een mediation binnen drie gezamenlijke gesprekken tot een oplossing van het conflict.

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Zumpolle mediation site.

 

HUURRECHT

Met uw huurder of verhuurder kunt u van mening verschillen over vele zaken. Een verhuurder is bijvoorbeeld verplicht om bepaalde gebreken te herstellen, maar welke gebreken komen er voor rekening van de huurder en welke voor de verhuurder? Een lekkende kraan dient de huurder zelf te herstellen, maar wat als de woning vochtig is en er schimmelvorming ontstaat?

Komt u er niet uit met uw huurder of verhuurder dan is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen die verstand heeft van huurrecht. Daarvoor kunt u bij ons kantoor terecht. Wij streven ernaar om het meningsverschil zonder al te veel kosten te beëindigen. Vaak helpt een brief van een advocaat om tot een oplossing te komen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunnen wij de zaak aan de rechter of de Huurcommissie voorleggen.

Wij adviseren en begeleiden u bij uiteenlopende problemen waar u als huurder of verhuurder mee te maken kunt krijgen. Daarbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

 • beëindiging huurovereenkomst
 • ontruiming
 • achterstallig onderhoud en gebreken
 • (geluids)overlast
 • huurachterstand
 • borgsom
 • servicekosten
 • renovatie
 • hospitahuur
 • opstellen huurovereenkomst
CONSUMENTENRECHT

Iedereen die iets koopt, of dat nu via internet is, in een winkel of aan de deur, heeft rechten. Nadat een product of dienst is gekocht kan het voorkomen dat de aankoop niet aan de verwachtingen voldoet. Zo kan het voorkomen dat een via internet gekochte televisie niet blijkt te werken of dat een dure trui al na één wasbeurt uit elkaar valt.

 

Onder bepaalde voorwaarden kan van de verkoper geëist worden dat deze de gebreken herstelt of het product vervangt. Wanneer de verkoper niet binnen een redelijke termijn tot herstel of vervanging overgaat dan kan de koop worden ontbonden en kan het aankoopbedrag worden teruggevorderd.

 

Mocht de verkoper niet bereid is om u tegemoet te komen, dan kunnen wij u helpen om uw recht te krijgen. Vaak helpt een brief van een advocaat om tot een oplossing te komen. Als dat niet voldoende zou zijn dan kan de zaak aan de rechter of een geschillencommissie worden voorgelegd.

 

Wij adviseren en begeleiden u bij uiteenlopende problemen waar u als consument mee te maken kunt krijgen. Daarbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

 • recht op herstel of vervanging van een gebrekkig product
 • ontbinding/vernietiging koopovereenkomst
 • garantie (fabrieksgarantie, garantietermijn)
 • wettelijke bedenktijd
 • aankoop via internet of telefoon (koop op afstand)
 • rechten rondom (tweedehands) auto’s
 • rechten rondom abonnementen
 • geschil met incassobureau
BESTUURSRECHT

Nederland wordt bestuurd door een bijzonder type bestuur: het openbaar bestuur. Meestal noemen wij dat de overheid. De overheid is er in allerlei vormen en gedaanten.

 

Wij kennen de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten, maar ook het UWV, de SVB en de Belastingdienst of een particuliere werkgever die eigenrisicodrager in het kader van de arbeidsongeschiktheid is. Ze behartigen allemaal een bepaald belang. Het UWV verstrekt bijvoorbeeld uitkeringen. Het waterschap gaat over het onderhoud van beken en riviertjes.

 

De overheden nemen, op uw eigen verzoek of spontaan, beslissingen over allerlei zaken die u als particulier of ondernemer aangaan. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u daar bezwaar tegen maken. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende rekening is gehouden met uw belangen of omdat u schade heeft geleden door een beslissing.

 

U kunt zelf bezwaar maken of beroep instellen bij de rechtbank wanneer u het niet eens bent met zo’n beslissing. Er zijn echter een heleboel valkuilen en soms zijn andere middelen effectiever: een klacht indienen, de hulp inroepen van politiek of gemeenteraad of de publiciteit zoeken. Wij helpen u de juiste keuze te maken en staan u bij.

 

Wij helpen u graag als uw recht op subsidie in het geding is. Jaarlijks wordt voor miljarden euro’s aan subsidies verstrekt door de overheid. Soms loopt het anders dan verwacht. Dat kan ertoe leiden dat u geen subsidie krijgt of uw subsidie lager wordt vastgesteld of zelfs volledig wordt teruggevorderd. Daarnaast helpen wij u graag met opgelegde bestuurlijke boetes, als uw verzoek om een urgentie is afgewezen of u een ander probleem heeft met de overheid.