Foto - Ontslagvergoedingen in tijden van corona

Ontslagvergoedingen in tijden van corona

2021-03-25 | AUTEUR DAVINE VAN DER HEIJDEN

 

De uitbraak van het coronavirus heeft in de hele wereld tot ongekende lockdown-maatregelen geleid. Bedrijven en organisaties, maar ook werknemers worden daardoor hard geraakt. Niet alle werkgelegenheid zal kunnen worden behouden; ontslag zal soms onvermijdelijk zijn. Heeft het coronavirus gevolgen voor de (hoogte van) ontslagvergoedingen? Hoe zit dat?

Wettelijk systeem

Als u ontslagen bent en uw ontslag is definitief, kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Er bestaan twee soorten ontslagvergoedingen: de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Transitievergoeding

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding ex artikel 7:673 BW als een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd (uitzonderingen daargelaten). Het doel van de transitievergoeding is ten eerste het faciliteren van de overgang naar ander betaald werk en ten tweede compensatie voor het ontslag.

Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen.

Voor de berekening van de transitievergoeding moet worden uitgegaan van het overeengekomen loon. U heeft recht op een vergoeding van 1/3 bruto maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens een vaste formule. Het maximumbedrag van de wettelijke transitievergoeding is € 84.000

Billijke vergoeding

Naast de transitievergoeding kan de werknemer in aanmerking komen voor een billijke vergoeding. Voor een billijke vergoeding moet de werkgever zich ernstig verwijtbaar hebben gedragen. De lat ligt hiervoor wel hoog. De werkgever moet het, met andere woorden, wel bont maken voordat een ontslag ernstig verwijtbaar wordt geoordeeld. Te denken valt aan het opzettelijk veroorzaken van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter houdt bij de berekening van de hoogte onder andere rekening met de tijd dat werknemer nog gewerkt zou hebben zonder ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en de termijn waarbinnen werknemer een andere vergelijkbare baan kan vinden.

De hoogte van de billijke vergoeding verschilt van geval tot geval en kan oplopen tot een hoog bedrag.

Invloeden van het coronavirus op vergoedingen bij ontslag

Juist in deze onzekere tijd is de transitievergoeding voor werknemers van groot belang. Daarom geldt: ook bij ontslag wegens corona blijft reguliere ontslagbescherming volledig in stand. De werkgever is dus in geval van ontslag, indien dit op zijn initiatief gebeurt, aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Dat is ook het geval als de werkgever gebruik maakt dan de NOW-mogelijkheden om de loonsom te laten dalen via ontslag van werknemers.

Daarnaast blijkt de coronapandemie van invloed op de berekening van de billijke vergoeding. De kantonrechter hield recentelijk rekening met de nadelige effecten van het coronavirus op de economie, waardoor de termijn waarbinnen de werknemer een vergelijkbare baan zou kunnen vinden tot 24 maanden werd geschat, hetgeen weer werd gebruikt voor de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding. Ook de taartjesbezorger die weigerde een mondkapje te dragen, kreeg door het verwijtbaar gedrag van zijn werkgever een ontslagvergoeding. De bakker mocht hem vanwege het weigeren van een mondkapje weliswaar ontslaan, maar het feit dat de bakker na verstoring van de verhoudingen als gevolg van de ruzie over het mondkapje onvoldoende had gedaan om de onderlinge verhoudingen te herstellen, kwam de rechter tot het oordeel dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Kortom, de transitievergoeding blijft ondanks het coronavirus volledig in stand. Het coronavirus kan aan de andere kant wel degelijk van invloed zijn op (de hoogte van) de billijke vergoeding. Heeft u, ook buiten corona, vragen over uw ontslagvergoeding? Of heeft u vragen over hoe u ontslag het beste kunt aanpakken? Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. 

 

 

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN