Foto - Corona boetes en strafblad

Corona boetes en strafblad

2021-06-23 | AUTEUR JELLE WALTHER

Steeds vaker vragen werkgevers aan werknemers om een verklaring omtrent gedrag (VOG) over te leggen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis), waaruit blijkt dat het justitiële verleden van de aanvrager geen beletsel vormt voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Het ministerie raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem of strafblad (het register waarin misdrijven en overtredingen van natuurlijke personen en rechtspersonen zijn opgenomen). Niet elk strafbaar feit is een reden om een VOG te weigeren. Uiteraard zal bij een vrijspraak een VOG worden verleend. Een boete die minder is dan € 130,- wordt niet vermeld in het strafblad.

Volgens een nieuwsbericht van de politie zijn in er in een jaar tijd in totaal 112.975 coronabekeuringen uitgeschreven en 40.555 waarschuwingen uitgedeeld. Coronabekeuringen hebben betrekking op overtredingen van de corona maatregelen zoals het niet houden van 1,5 meter afstand, deel uitmaken van een te grote groep of het niet dragen van een mondkapje.

Meer dan de helft van de bekeuringen betrof overtredingen van de avondklok (64%). De avondklok heeft gegolden van 23 januari 2021 tot 28 april 2021. Na 28 april 2021 is het aantal opgelegde corona boetes fors gedaald. Voor de afschaffing van de avondklok werden nog meer dan 2000 corona boetes per week opgelegd. Sinds het einde van de lockdown – 5 juni 2021 - worden er nog minder boetes opgelegd, wegens overtredingen van de corona maatregelen. Dit niet alleen omdat de regels zijn versoepeld, maar ook omdat de handhavers (agenten en boa’s) de overtreder nu standaard eerst een waarschuwing geven.

 Aanvankelijk werden overtredingen van de corona maatregelen bestraft met een boete van € 390,- . De oplegging van een corona boete werd ook geregistreerd in het strafblad. De Minister van Justitie en Veiligheid overtrad in de zomer van vorig jaar zelf de coronaregels en kreeg daarvoor een boete van € 390,- en dus ook een strafblad. 

In oktober 2020 stemde de Tweede kamer in met de Tijdelijke coronawet. Blijkens deze wet worden de corona boetes verlaagd naar € 94,- en worden deze niet meer opgenomen in het justitieel documentatieregister. Het OM besloot vervolgens per direct om de corona boetes te verlagen naar  € 94,-. Burgers die verzet hadden ingesteld tegen een corona boete kregen daardoor alsnog een lagere boete, maar in duizenden gevallen waren de boetes al onherroepelijk (en betaald). Voor zover bekend worden deze boetes echter niet gerestitueerd. De onherroepelijke corona boetes worden echter alsnog verwijderd uit het strafblad. Dit geldt niet als er naast een overtreding van de corona maatregel ook andere strafbare feiten zijn begaan. Bijvoorbeeld wederspannigheid of belediging van handhavers of valsheid in geschrifte bij het invullen van de avondklok formulieren. In dat soort gevallen kan vervolging en bestraffing wel leiden tot een aantekening in het strafblad

Het aantal corona besmettingen daalt gelukkig al geruime tijd, waardoor ook veel beperkende maatregelen inmiddels zijn versoepeld (of afgeschaft). De 1,5 meter regel zal voorlopig blijven bestaan, waardoor er ook corona boetes kunnen worden opgelegd. Dat zal echter niet leiden tot een strafblad. 

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN