Foto - Het Arbeidsrecht is gewijzigd!

Het Arbeidsrecht is gewijzigd!

2022-08-10 | AUTEUR PETRA STAAL

Vanaf 1 augustus 2022 is het arbeidsrecht gewijzigd. Het doel is de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren met transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De drie belangrijkste wijzigingen zijn:  de uitbreiding van de informatieplicht; kosteloos aanbieden van verplichte scholing en verbod op nevenwerkzaamhedenbeding.

Ook hebben (beide) werkende ouders vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken betaald ouderschapsverlof.

Een globaal overzicht tref je hieronder.

Uitbreiding informatieplicht

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers hun medewerkers schriftelijk bij aanvang  van het dienstverband informatie verstrekken over de werk- en rusttijden;  de vakantie- en verlofregelingen; de plaats waar de werknemer arbeid verricht (als er geen vaste werkplek is); het opleidingsbeleid en de procedures bij ontslag.

Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moet ook informatie verstrekt worden over het aantal gewaarborgde betaalde uren en de hoogte van het loon voor uren boven het aantal gewaarborgde uren.

Ook moet de werknemer geïnformeerd worden wanneer hij/zij kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever kan weigeren.

Kosteloos aanbieden verplichte scholing

Vanaf 1 augustus 2022 is het niet meer toegestaan een studiekostenbeding overeen te komen bij opleidingen die de werkgever op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht is aan te bieden.

Ook wordt vanaf 1 augustus 2022 de tijd die de scholing met zich meebrengt als arbeidstijd aangemerkt. Zo mogelijk dient de scholing plaats te vinden tijdens werktijd. Een verplichte scholing moet kosteloos worden aangeboden.

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Een werkgever moet voortaan een objectieve rechtvaardiging hebben om nevenwerkzaamheden te verbieden.

Overgangsrecht

De nieuwe regels hebben onmiddellijke werking. Dit betekent dat bijvoorbeeld een (studiekosten)beding in strijd met de wet onmiddellijk nietig zal zijn. Dit geldt ook wanneer de arbeidsovereenkomst vóór 1 augustus 2022 is aangegaan.

Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werkende ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze negen weken krijgen de ouders een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot het maximumdagloon). Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Het ouderschapsverlof kan ook gelden voor werkende ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan één jaar zijn en de ouders moeten het volledige recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof nog niet hebben opgenomen.

Bij vragen of meer informatie over deze onderwerpen kunt u contact met ons opnemen.

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN